Hakkımızda

Garanti Karadeniz Enerji

Biokütle Enerji Tesisleri

Garanti Enerji, üreteceği elektrik enerjisini YEKDEM kapsamında teşvikli fiyat ile satmak üzere kurulan, yenilenebilir enerji kaynaklarından biyokütleye dayalı bir enerji santralı ve aynı zamanda atık bertaraf tesisidir. Ana yakıtı toz biyokütle, yardımcı yakıtı sıvı yakıt (kalyak veya motorin) ve doğalgazdır. Elektrik ve proses buharı üretebilecek şekilde kurgulanmıştır. Ana yakıt olarak atık tahta ve odun talaşı hedeflenmekle beraber orman ve tarımsal faaliyet sonucu çıkan her türlü biyokütle toza dönüştürülerek yakılacaktır. Santral temel olarak Yakıt Hazırlama, Buhar Kazanı ve Buhar Türbini ile bunların yardımcı tesislerinden oluşmaktadır.

Elektrik üretiminin yanında OSB’de mevcut fabrikalara proses buharı da verecek olan santral, kojenerasyon tesisi olma özelliği ile benzerlerinden ayrılmaktadır. Bu sayede santralin toplam enerji verimliliği ve kârlılığı artmaktadır.

Tesisin kurulu elektrik gücü sekiz megavat (8 MW), proses buharı nominal üretim kapasitesi saatte on beş ton (15 t/h), en fazla buhar kapasitesi ise saatte otuz tondur (30 t/h). Beklenen yıllık net elektrik üretim miktarı altmış bin megavatsaat (60.000 MWh/yıl) mertebesindedir. Talep doğrultusunda gerçekleşmesi beklenen, satışa esas buhar miktarı yıllık ortalama yüz on iki bin beş yüz tondur (112.500 t/yıl).
Vizyonumuz

Garanti Enerjinin misyonu biyokütle yakıtlı enerji santralları kurmak ve kurduğu santrallarda atık biyokütle bertarafı yapmaktır.

Misyonumuz

Garanti Enerjinin vizyonu, en ileri teknolojiyi takip ederek kurmuş olduğu tesis ve sistemlerini çevre ile dost kalacak şekilde yenilemek ve geliştirmek.

Strateji

Garanti Enerji öngörülen misyonu gerçekleştirmek üzere katma değeri yüksek ve yatırım maliyeti optimum olan biyokütle yakıtlı enerji santralları kurar ve atık bertaraf tesisi olarak işletir.

ÜST